Stopka redakcyjna | Polityka prywatno艣ci

Strona w g贸r臋 Deutsch 袪褍褋褋泻懈泄 polski Lietuvos czyta膰

Inhaltsverzeichnis

odcisk

Dresa OHG
Siergiej Schneider
Strehlener Strasse 14
01277 Drezno
Tel .: +49 174 9634664
E-mail: info@dresa.de
Numer podatkowy: DE295823578
Urz膮d Skarbowy: Drezno

Zobacz tak偶e:

Polityka prywatno艣ci

Jeste艣my bardzo zadowoleni z zainteresowania nasz膮 firm膮.Ochrona danych ma szczeg贸lne znaczenie dla kierownictwa Dresy OHG.Korzystanie ze stron internetowych Dresa OHG jest zasadniczo mo偶liwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.Je艣li jednak osoba, kt贸rej dane dotycz膮, chce korzysta膰 ze specjalnych us艂ug naszej firmy za po艣rednictwem naszej strony internetowej, mo偶e by膰 wymagane przetwarzanie danych osobowych.Je艣li przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj zwracamy si臋 o zgod臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imi臋 i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, kt贸rej dane dotycz膮, jest zawsze zgodne z og贸lnym rozporz膮dzeniem o ochronie danych i zgodnie z krajowymi przepisami dotycz膮cymi ochrony danych, maj膮cymi zastosowanie do Dresa OHG.Dzi臋ki tej polityce prywatno艣ci nasza firma stara si臋 informowa膰 opini臋 publiczn膮 o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych.Ponadto osoby, kt贸rych dane dotycz膮, s膮 informowane o swoich prawach wynikaj膮cych z niniejszej polityki prywatno艣ci.

Jako administrator Dresa OHG wdro偶y艂a wiele 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, aby zapewni膰 jak najpe艂niejsz膮 ochron臋 danych osobowych przetwarzanych za po艣rednictwem tej strony internetowej.Niemniej jednak transmisja danych przez Internet mo偶e mie膰 zazwyczaj luki w zabezpieczeniach, dzi臋ki czemu nie mo偶na zagwarantowa膰 absolutnej ochrony.Z tego powodu ka偶dy zainteresowany mo偶e przes艂a膰 nam dane osobowe alternatywnymi 艣rodkami, na przyk艂ad telefonicznie.

1. Definicje

Polityka prywatno艣ci Dresa OHG opiera si臋 na terminologii stosowanej przez dyrektyw臋 europejsk膮 i organ regulacyjny przy przyjmowaniu og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych (DS-GVO).Nasza polityka prywatno艣ci powinna by膰 艂atwa do odczytania i zrozumienia, zar贸wno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klient贸w i partner贸w biznesowych.Aby to zapewni膰, chcieliby艣my wyja艣ni膰 z wyprzedzeniem zastosowan膮 terminologi臋.

Mi臋dzy innymi u偶ywamy nast臋puj膮cych warunk贸w w niniejszej polityce prywatno艣ci:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe oznaczaj膮 wszelkie informacje dotycz膮ce zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej 鈥瀘sob膮, kt贸rej dane dotycz膮鈥).Uznaje si臋, 偶e osoba fizyczna jest mo偶liwa do zidentyfikowania, kt贸ra bezpo艣rednio lub po艣rednio, w szczeg贸lno艣ci przez powi膮zanie z identyfikatorem, takim jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotycz膮ce lokalizacji, identyfikator online lub jedna lub wi臋cej cech szczeg贸lnych, wyra偶a fizyczn膮, fizjologiczn膮, mo偶na zidentyfikowa膰 to偶samo艣膰 genetyczn膮, umys艂ow膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 tej osoby fizycznej.

 • b) zainteresowana osoba

  Osob膮 dotkni臋t膮 jest ka偶da zidentyfikowana lub mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, kt贸rej dane osobowe s膮 przetwarzane przez administratora.

 • c) przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza ka偶dy proces lub seri臋 operacji zwi膮zanych z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, przechwytywanie, organizowanie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odczytywanie, odpytywanie, u偶ywanie, z pomoc膮 lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur; ujawnianie poprzez sk艂adanie, rozpowszechnianie lub jak膮kolwiek inn膮 form臋 艣wiadczenia, pojednania lub stowarzyszenia, ograniczenia, usuni臋cia lub zniszczenia.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przysz艂ego przetwarzania.

 • e) profilowanie

  Profilowanie to ka偶dy rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych, kt贸ry obejmuje wykorzystanie takich danych osobowych do oceny niekt贸rych aspekt贸w osobistych dotycz膮cych osoby fizycznej, w szczeg贸lno艣ci aspekt贸w zwi膮zanych z wynikami pracy, sytuacj膮 ekonomiczn膮, zdrowiem, osobistymi Analizowa膰 lub przewidywa膰 preferencje, zainteresowania, wiarygodno艣膰, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki spos贸b, 偶e dane osobowe nie mog膮 by膰 ju偶 przypisane konkretnej osobie, kt贸rej dane dotycz膮, bez potrzeby dodatkowych informacji, pod warunkiem 偶e takie dodatkowe informacje s膮 przechowywane osobno i podlegaj膮 艣rodkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, 偶e 鈥嬧媎ane osobowe nie jest przypisany do zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • (g) kontroler lub kontroler

  Administratorem lub kontrolerem jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, organ lub organ, kt贸ry samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i 艣rodkach przetwarzania danych osobowych.Je偶eli cele i sposoby takiego przetwarzania s膮 okre艣lone przez prawo Unii lub prawo pa艅stw cz艂onkowskich, administrator lub szczeg贸lne kryteria jego wyznaczenia mog膮 by膰 przewidziane na mocy prawa unijnego lub krajowego.

 • h) procesor

  Procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, organ lub organ przetwarzaj膮cy dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) odbiornik

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, agencja, agencja lub inny podmiot, kt贸remu dane osobowe s膮 ujawniane, niezale偶nie od tego, czy jest stron膮 trzeci膮.Organy, kt贸re mog膮 otrzymywa膰 dane osobowe na mocy prawa unijnego lub krajowego w zwi膮zku z konkretn膮 misj膮, nie s膮 jednak uwa偶ane za beneficjent贸w.

 • j) osoby trzecie

  Po trzecie, osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, organ lub organ inny ni偶 osoba, kt贸rej dane dotycz膮, administrator danych, podmiot przetwarzaj膮cy i osoby upowa偶nione na mocy bezpo艣redniej odpowiedzialno艣ci administratora danych lub podmiotu przetwarzaj膮cego do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda jest wyra偶eniem woli dobrowolnie i jednoznacznie podanej przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, w formie o艣wiadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzaj膮cego wyra偶aj膮cego podmiotowi danych, 偶e wyra偶aj膮 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych, kt贸re ich dotycz膮 jest.

2. Nazwa i adres kontrolera

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych, innych przepis贸w o ochronie danych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepis贸w o charakterze ochrony danych to:

 • Dresa OHG
 • Siergiej Schneider
 • Strehlener Strasse 14
 • 01277 Drezno
 • Niemcy
 • Tel .: +49 174 9634664
 • E-mail: info@dresa.de

3. Pliki cookie

Strony internetowe Dresa OHG wykorzystuj膮 pliki cookie.Pliki cookie to pliki tekstowe, kt贸re s膮 przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za po艣rednictwem przegl膮darki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwer贸w korzysta z plik贸w cookie.Wiele plik贸w cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie.Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie.Sk艂ada si臋 z ci膮gu, przez kt贸ry strony internetowe i serwery mog膮 by膰 przypisane do okre艣lonej przegl膮darki internetowej, w kt贸rej przechowywany by艂 plik cookie.Pozwala to odwiedzanym witrynom i serwerom na odr贸偶nienie przegl膮darki u偶ytkownika od innych przegl膮darek internetowych, kt贸re zawieraj膮 inne pliki cookie.Okre艣lona przegl膮darka internetowa mo偶e zosta膰 rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Korzystaj膮c z plik贸w cookie, Dresa OHG mo偶e zapewni膰 u偶ytkownikom tej witryny us艂ugi bardziej przyjazne dla u偶ytkownika, kt贸re nie by艂yby mo偶liwe bez ustawienia plik贸w cookie.

Dzi臋ki plikowi cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mog膮 by膰 zoptymalizowane w sensie u偶ytkownika.Pliki cookie pozwalaj膮 nam, jak ju偶 wspomniano, rozpozna膰 u偶ytkownik贸w naszej strony internetowej.Celem tego uznania jest u艂atwienie u偶ytkownikom korzystania z naszej strony internetowej.Na przyk艂ad u偶ytkownik strony internetowej korzystaj膮cej z plik贸w cookie nie musi ponownie wprowadza膰 swoich danych uwierzytelniaj膮cych za ka偶dym razem, gdy odwiedza witryn臋, poniewa偶 jest to wykonywane przez stron臋 internetow膮 i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym u偶ytkownika.Innym przyk艂adem jest plik cookie z koszyka w sklepie internetowym.Sklep internetowy zapami臋tuje elementy, kt贸re klient umie艣ci艂 w wirtualnym koszyku za po艣rednictwem pliku cookie.

Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, mo偶e w ka偶dej chwili zapobiec ustawianiu plik贸w cookie za po艣rednictwem naszej strony internetowej za pomoc膮 odpowiedniego ustawienia u偶ywanej przegl膮darki internetowej, a tym samym trwale zaprzeczy膰 ustawieniu plik贸w cookie.Ponadto ju偶 ustawione pliki cookie mog膮 zosta膰 usuni臋te w dowolnym momencie za po艣rednictwem przegl膮darki internetowej lub innych program贸w.Jest to mo偶liwe we wszystkich popularnych przegl膮darkach internetowych.Je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, dezaktywuje ustawienia plik贸w cookie w u偶ywanej przegl膮darce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony mog膮 by膰 w pe艂ni u偶yteczne.

4. Zbieranie og贸lnych danych i informacji

Strona internetowa Dresa OHG gromadzi szereg og贸lnych danych i informacji za ka偶dym razem, gdy strona internetowa jest dost臋pna dla danej osoby lub zautomatyzowanego systemu.Te og贸lne dane i informacje s膮 przechowywane w plikach dziennika serwera.(1) u偶ywane typy i wersje przegl膮darek, (2) system operacyjny u偶ywany przez system dost臋pu, (3) strona internetowa, z kt贸rej system dost臋pu uzyskuje dost臋p do naszej strony (tzw. Polecaj膮cy), (4) strony podrz臋dne, do kt贸rych mo偶na uzyska膰 dost臋p przez (5) data i godzina dost臋pu do strony internetowej, (6) adres protoko艂u internetowego (IP), (7) dostawca us艂ug internetowych systemu dost臋pu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku atak贸w na nasze systemy informatyczne.

Korzystaj膮c z tych og贸lnych danych i informacji, Dresa OHG nie wyci膮ga 偶adnych wniosk贸w na temat danej osoby.Informacje te s膮 raczej wymagane (1) do prawid艂owego dostarczania zawarto艣ci naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji zawarto艣ci naszej strony internetowej i do jej reklamowania, (3) do zapewnienia dalszego funkcjonowania naszych system贸w informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) zapewnienie organom 艣cigania informacji niezb臋dnych do 艣cigania w przypadku cyberataku.Z jednej strony Dresd OHG ocenia te anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, a tak偶e w celu zwi臋kszenia ochrony danych i bezpiecze艅stwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewni膰 jak najlepszy poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.Anonimowe dane plik贸w dziennika serwera s膮 przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osob臋 dotkni臋t膮 problemem.

5. Kontakt za po艣rednictwem strony internetowej

Ze wzgl臋du na regulacje prawne strona internetowa Dresa OHG zawiera informacje umo偶liwiaj膮ce szybki kontakt elektroniczny z nasz膮 firm膮, a tak偶e bezpo艣redni膮 komunikacj臋 z nami, kt贸ra zawiera r贸wnie偶 og贸lny adres tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail).Je艣li osoba dotkni臋ta problemem skontaktuje si臋 z administratorem danych poczt膮 elektroniczn膮 lub za po艣rednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe dostarczone przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, zostan膮 automatycznie zapisane.Takie dane osobowe podawane dobrowolnie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, do administratora danych s膮 przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮.Nie ujawnia si臋 tych danych osobowych osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, kt贸rej dane dotycz膮, tylko przez okres niezb臋dny do osi膮gni臋cia celu przechowywania lub, je艣li wymagaj膮 tego europejskie dyrektywy i rozporz膮dzenia lub jakikolwiek inny ustawodawca w ustawach lub przepisach, administratora danych przedmiot zosta艂 dostarczony.

Je艣li cel przechowywania zostanie pomini臋ty lub je艣li okres przechowywania okre艣lony w europejskich dyrektywach i rozporz膮dzeniach lub w jakimkolwiek innym odpowiednim prawodawstwie wygasa, dane osobowe b臋d膮 rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby zainteresowanej

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo, zgodnie z prawem przyznanym przez Europejski Urz膮d ds. Zarz膮dzania i Regulacji, za偶膮da膰 od administratora potwierdzenia, czy dotycz膮ce go dane osobowe s膮 przetwarzane.Je艣li osoba zainteresowana chce skorzysta膰 z tego prawa do potwierdzenia, mo偶e skontaktowa膰 si臋 z pracownikiem administratora w dowolnym momencie.

 • b) Prawo do informacji

  Ka偶da osoba, kt贸rej dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez prawodawc臋 europejskiego i ustawodawc臋 w dowolnym momencie do uzyskania od administratora informacji o przechowywanych o nim danych osobowych i kopii tych informacji.Ponadto europejski ustawodawca i organ regulacyjny przekaza艂 osobie, kt贸rej dane dotycz膮, nast臋puj膮ce informacje:

  • cel贸w przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorcy lub kategorie odbiorc贸w, kt贸rym dane osobowe zosta艂y ujawnione lub s膮 nadal ujawniane, w szczeg贸lno艣ci odbiorcom w krajach trzecich lub organizacjom mi臋dzynarodowym
  • je艣li to mo偶liwe, planowany czas przechowywania danych osobowych lub, je偶eli nie jest to mo偶liwe, kryteria okre艣lania tego czasu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usuni臋cia danych osobowych, kt贸re ich dotycz膮, lub ograniczenia przetwarzania przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwo艂ania si臋 do organu nadzorczego
  • je偶eli dane osobowe nie s膮 zbierane od osoby, kt贸rej dane dotycz膮: Wszystkie dost臋pne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowanie zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporz膮dzenia w sprawie PKB oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znacz膮ce informacje na temat stosowanej logiki oraz zakres i zamierzony wp艂yw takiego przetwarzania na osob臋, kt贸rej dane dotycz膮

  Ponadto osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo dost臋pu do tego, czy dane osobowe zosta艂y przekazane do pa艅stwa trzeciego, czy do organizacji mi臋dzynarodowej.W takim przypadku osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zwi膮zanych z transferem.

  Je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, chce skorzysta膰 z tego prawa do informacji, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Ka偶da osoba, kt贸rej dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez prawodawc臋 europejskiego do 偶膮dania natychmiastowej korekty nieprawid艂owych danych osobowych, kt贸re go dotycz膮.Ponadto osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo za偶膮da膰 uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomoc膮 zg艂oszenia uzupe艂niaj膮cego, bior膮c pod uwag臋 cele przetwarzania.

  Je艣li osoba zainteresowana chce skorzysta膰 z tego prawa do sprostowania, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do odwo艂ania (prawo do bycia zapomnianym)

  Ka偶da osoba, kt贸rej dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywy europejskie i organy regulacyjne na 偶膮danie od administratora natychmiastowego usuni臋cia danych osobowych, kt贸re go dotycz膮, pod warunkiem, 偶e spe艂niony jest jeden z nast臋puj膮cych powod贸w, a przetwarzanie nie jest wymagane:

  • Dane osobowe zosta艂y zebrane do takich cel贸w lub w inny spos贸b przetworzone, dla kt贸rych nie s膮 ju偶 potrzebne.
  • Osoba zainteresowana cofa zgod臋, na podstawie kt贸rej przetwarzanie opiera艂o si臋 na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust.
  • Zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 przetwarzaniu i nie ma uzasadnionych powod贸w przetwarzania lub obiekt贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮 zgodnie z art. Przetwarzanie.
  • Dane osobowe zosta艂y przetworzone bezprawnie.
  • Usuni臋cie danych osobowych jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego wynikaj膮cego z prawa unijnego lub krajowego, kt贸remu podlega administrator danych.
  • Dane osobowe zosta艂y zebrane w zwi膮zku z us艂ugami spo艂ecze艅stwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

  Je艣li jeden z powy偶szych powod贸w jest prawid艂owy i osoba zainteresowana chce zorganizowa膰 usuni臋cie danych osobowych przechowywanych w Dresa OHG, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z pracownikiem administratora.Pracownik Dresa OHG zapewni, 偶e wniosek o wyga艣ni臋cie zostanie natychmiast spe艂niony.

  Je艣li dane osobowe zosta艂y upublicznione przez Dres臋 OHG i nasza firma jest odpowiedzialna za usuni臋cie danych osobowych jako osoba odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO, Dresa OHG podejmuje odpowiednie 艣rodki, bior膮c pod uwag臋 dost臋pn膮 technologi臋 i koszty wdro偶enia natury technicznej, w celu poinformowania innych administrator贸w danych przetwarzaj膮cych dane osobowe opublikowane, 偶e osoba, kt贸rej dane dotycz膮, zosta艂a usuni臋ta z tych innych administrator贸w danych poprzez usuni臋cie wszystkich link贸w do takich danych osobowych lub poprzez kopie lub replikacje takich danych osobowych o ile przetwarzanie nie jest wymagane.Pracownik Dresa OHG zorganizuje niezb臋dne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Ka偶da osoba, kt贸rej dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektyw臋 europejsk膮 i organ regulacyjny, aby wymaga膰 od administratora ograniczenia przetwarzania, je艣li ma zastosowanie jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:

  • Dok艂adno艣膰 danych osobowych jest kwestionowana przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, przez okres, kt贸ry umo偶liwia osobie odpowiedzialnej zweryfikowanie dok艂adno艣ci danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, podmiot danych odmawia usuni臋cia danych osobowych, a zamiast tego 偶膮da ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator danych nie potrzebuje ju偶 danych osobowych do cel贸w przetwarzania, ale osoba, kt贸rej dane dotycz膮, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszcze艅 prawnych.
  • Osoba zainteresowana sprzeciwia si臋 przetwarzaniu zgodnie z art.Art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody odpowiedzialnej osoby przewy偶szaj膮 uzasadnione powody danej osoby.

  Je艣li spe艂niony zostanie jeden z wy偶ej wymienionych warunk贸w i osoba zainteresowana chce za偶膮da膰 ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Dres臋 OHG, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z pracownikiem administratora.Pracownik Dresa OHG zainicjuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Mo偶liwo艣膰 przenoszenia danych

  Ka偶da osoba, kt贸rej dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez Europejski Urz膮d Nadzoru i Regulacji do otrzymywania danych osobowych, kt贸re go dotycz膮, przekazanych administratorowi danych przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, w ustrukturyzowanym, wsp贸lnym i odczytywalnym komputerowo formacie.Ma r贸wnie偶 prawo przekaza膰 te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszk贸d przez administratora, kt贸remu dane osobowe zosta艂y przekazane, pod warunkiem, 偶e przetwarzanie opiera si臋 na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) GDPR lub art. 2 lit. a) RODO lub umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i przetwarzania za pomoc膮 procedur automatycznych, chyba 偶e przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania le偶膮cego w interesie publicznym lub w wykonywaniu w艂adzy publicznej, kt贸ra zosta艂a przydzielona administratorowi.

  Ponadto korzystaj膮c z prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 rozporz膮dzenia w sprawie PKB, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo uzyska膰, 偶e dane osobowe s膮 przekazywane bezpo艣rednio od jednego administratora do drugiego, je偶eli jest to technicznie wykonalne, a je艣li tak, to nie wp艂ywa to na prawa i wolno艣ci innych os贸b.

  Aby uzyska膰 prawo do przenoszenia danych, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, mo偶e skontaktowa膰 si臋 z pracownikiem Dresa OHG w dowolnym momencie.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Ka偶da osoba, kt贸rej dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektyw臋 europejsk膮 i organ regulacyjny w dowolnym momencie, z powod贸w wynikaj膮cych z jej szczeg贸lnej sytuacji, przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, kt贸re jej dotycz膮, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f DS-GVO zg艂osi sprzeciw.Dotyczy to r贸wnie偶 profilowania opartego na tych przepisach.

  Dresa OHG nie b臋dzie ju偶 przetwarza膰 Twoich danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba 偶e uda nam si臋 udowodni膰, 偶e istniej膮 uzasadnione uzasadnione powody przetwarzania, kt贸re przewa偶aj膮 nad interesami, prawami i wolno艣ciami osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub przetwarzanie ma na celu zapewnienie, wykonanie lub obron臋 roszcze艅 prawnych.

  Je艣li Dresa OHG przetwarza dane osobowe w celu obs艂ugi poczty bezpo艣redniej, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwi膰 si臋 przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy.Dotyczy to r贸wnie偶 profilowania, o ile jest zwi膮zane z tak膮 bezpo艣redni膮 poczt膮.Je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 Dresa OHG w celu reklamy bezpo艣redniej, Dresa OHG nie b臋dzie ju偶 przetwarza膰 danych osobowych do tych cel贸w.

  Ponadto osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo, z przyczyn wynikaj膮cych z jej konkretnej sytuacji, do przetwarzania danych osobowych, kt贸re jej dotycz膮, do cel贸w bada艅 naukowych lub historycznych lub do cel贸w statystycznych zgodnie z art. GMO proszone s膮 o zg艂oszenie sprzeciwu, chyba 偶e takie przetwarzanie jest konieczne do wype艂nienia zadania le偶膮cego w interesie publicznym.

  Aby skorzysta膰 z prawa sprzeciwu, dana osoba mo偶e bezpo艣rednio skontaktowa膰 si臋 z dowolnym pracownikiem Dresa OHG lub innym pracownikiem.Osoba, kt贸rej dotycz膮 dane, mo偶e r贸wnie偶, w kontek艣cie korzystania z us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego, niezale偶nie od dyrektywy 2002/58 / WE, wykonywa膰 swoje prawo do sprzeciwu za pomoc膮 zautomatyzowanych procedur wykorzystuj膮cych specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Ka偶da osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez dyrektyw臋 europejsk膮 i organ regulacyjny, aby nie podlega膰 decyzji opartej wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, kt贸re ma na ni膮 skutek prawny lub w podobny spos贸b znacz膮co na ni膮 wp艂ywa; chyba 偶e decyzja (1) jest niezb臋dna do zawarcia lub wykonania umowy mi臋dzy podmiotem danych a administratorem danych lub (2) dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, kt贸remu podlega administrator danych, oraz 偶e przepisy te przewiduj膮 odpowiednie 艣rodki do ochrony praw i wolno艣ci oraz uzasadnionych interes贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub (3) za wyra藕n膮 zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

  Je偶eli decyzja (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy mi臋dzy zainteresowan膮 osob膮 a osob膮 odpowiedzialn膮 lub (2) ma miejsce za wyra藕n膮 zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, Dresa OHG podejmie odpowiednie 艣rodki w celu ochrony praw i wolno艣ci, jak r贸wnie偶 upowa偶nionych os贸b Interes osoby, kt贸rej dane dotycz膮, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji osoby przez administratora danych, wyra偶enia w艂asnej pozycji i zakwestionowania decyzji.

  Je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, chce polega膰 na automatycznych prawach do podejmowania decyzji, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z pracownikiem kontrolera.

 • i) Prawo do odwo艂ania zgody na ochron臋 danych

  Ka偶da osoba, kt贸rej dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, w ramach przyznanej przez dyrektyw臋 europejsk膮 i organ regulacyjny, do odwo艂ania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, chce dochodzi膰 swojego prawa do wycofania zgody, mo偶e w dowolnym momencie skontaktowa膰 si臋 z pracownikiem administratora.

8. Polityka prywatno艣ci dotycz膮ca korzystania i korzystania z Facebooka

Kontroler zintegrowa艂 komponenty firmy Facebook na tej stronie.Facebook to sie膰 spo艂eczno艣ciowa.

Sie膰 spo艂eczno艣ciowa to internetowe miejsce spotka艅 towarzyskich, spo艂eczno艣膰 internetowa, kt贸ra zazwyczaj pozwala u偶ytkownikom komunikowa膰 si臋 ze sob膮 i wsp贸艂dzia艂a膰 w przestrzeni wirtualnej.Sie膰 spo艂eczno艣ciowa mo偶e s艂u偶y膰 jako platforma do udost臋pniania pogl膮d贸w i do艣wiadcze艅 lub umo偶liwia spo艂eczno艣ci internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych.Facebook umo偶liwia u偶ytkownikom sieci spo艂eczno艣ciowych tworzenie prywatnych profili, przesy艂anie zdj臋膰 i nawi膮zywanie kontakt贸w towarzyskich za po艣rednictwem zapyta艅 znajomych.

Firm膮 operacyjn膮 Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.Osob膮 odpowiedzialn膮 za przetwarzanie danych osobowych, je艣li osoba dotkni臋ta chorob膮 mieszka poza USA lub Kanad膮, jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za ka偶dym razem, gdy jedna z poszczeg贸lnych stron tej strony internetowej, obs艂ugiwana przez kontroler i na kt贸rej znajduje si臋 sk艂adnik Facebook (wtyczka Facebooka), jest zintegrowana, przegl膮darka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Facebook Komponent powoduje pobranie reprezentacji komponentu Facebook Facebook.Przegl膮d wszystkich wtyczek Facebooka mo偶na znale藕膰 na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US.W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, kt贸ra konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez dan膮 osob臋.

Je艣li dana osoba jest jednocze艣nie zalogowana do Facebooka, Facebook rozpoznaje przy ka偶dej wizycie na naszej stronie internetowej osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, i przez ca艂y czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, kt贸ra konkretna strona naszej witryny odwiedza艂a dan膮 osob臋.Informacje te s膮 gromadzone za po艣rednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebook do odpowiedniego konta Facebook osoby, kt贸rej dane dotycz膮.Je艣li dana osoba aktywuje jeden z przycisk贸w Facebooka zintegrowanych z nasz膮 stron膮 internetow膮, na przyk艂ad przycisk 鈥濴ubi臋 to鈥 lub je艣li zainteresowana osoba komentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta u偶ytkownika Facebook danej osoby i zapisuje te dane osobowe ,

Facebook zawsze otrzymuje informacje za po艣rednictwem komponentu Facebook, 偶e osoba, kt贸rej dane dotycz膮, odwiedzi艂a nasz膮 stron臋 internetow膮, je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jednocze艣nie zalogowana do Facebooka w czasie dost臋pu do naszej strony internetowej;odbywa si臋 to niezale偶nie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie.Je艣li dana osoba nie chce takiego przekazania tych informacji do Facebooka, mo偶e uniemo偶liwi膰 transfer, wylogowuj膮c si臋 z konta na Facebooku przed zadzwonieniem na nasz膮 stron臋.

Polityka danych publikowana przez Facebooka, dost臋pna na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook.Wyja艣nia r贸wnie偶, jakie opcje oferuje Facebook w celu ochrony prywatno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮.Ponadto dost臋pne s膮 r贸偶ne aplikacje, kt贸re umo偶liwiaj膮 t艂umienie transmisji danych do Facebooka.Takie aplikacje mog膮 by膰 wykorzystywane przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, do t艂umienia transmisji danych do Facebooka.

9. Przepisy dotycz膮ce ochrony danych dotycz膮ce korzystania z funkcji organizacji zbiorowego zarz膮dzania WORT (VG WORT)

Kontroler zintegrowa艂 zliczanie pikseli na tej stronie.聽Licz膮cy piksel to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu umo偶liwienia zapisu pliku dziennika i analizy pliku dziennika, dzi臋ki czemu mo偶na przeprowadzi膰 ocen臋 statystyczn膮.聽Zintegrowane piksele zliczaj膮 skalowaln膮 centraln膮 metod臋 pomiaru (SZM) organizacji zbiorczego WORT (s艂owo VG).

Skalowalna centralna metoda pomiaru jest obs艂ugiwana przez INFOnline GmbH, Br眉hler Str. 9, 53119 Bonn, Niemcy.

Skalowalna centralna metoda pomiaru s艂u偶y do okre艣lenia statystycznych liczb kluczowych, za pomoc膮 kt贸rych obliczane jest prawdopodobie艅stwo kopiowania tekst贸w.聽Wbudowany piksel pozwala organizacji zbiorowego zarz膮dzania WORT rozpozna膰, czy, kiedy i przez ilu u偶ytkownik贸w (w tym podmiotu danych) nasza strona internetowa zosta艂a otwarta i jakie tre艣ci zosta艂y pobrane.

Dane uzyskane za pomoc膮 Scalable Central Measurement Method s膮 zbierane anonimowo. W celu rozpoznania u偶ytkownik贸w strony internetowej, ustawiany jest tak zwany plik cookie sesji, aby rejestrowa膰 liczb臋 dost臋p贸w, tj. Tworzony jest podpis, kt贸ry sk艂ada si臋 z r贸偶nych automatycznie przesy艂anych informacji lub wykorzystuje alternatywne metody. Adres IP po艂膮czenia internetowego wykorzystywanego przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, jest gromadzony i przetwarzany wy艂膮cznie w formie anonimowej. Osoba poszkodowana nigdy nie jest identyfikowana.

Osoba zainteresowana mo偶e zapobiec ustawianiu plik贸w cookie za po艣rednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powy偶ej, w dowolnym momencie za pomoc膮 odpowiedniego ustawienia u偶ywanej przegl膮darki internetowej, a zatem trwale zaprzecza ustawieniom plik贸w cookie.Takie ustawienie u偶ywanej przegl膮darki internetowej uniemo偶liwi艂oby INFOnline ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby.聽Ponadto pliki cookie ju偶 ustawione przez INFOnline mog膮 zosta膰 usuni臋te w dowolnym momencie za po艣rednictwem przegl膮darki internetowej lub innych program贸w.

Ponadto osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma mo偶liwo艣膰 sprzeciwu wobec danych generowanych przez INFOnline zwi膮zanych z korzystaniem z tej strony i przetwarzania tych danych przez INFOnline i zapobiegania im.聽Aby to zrobi膰, osoba zainteresowana musi nacisn膮膰 przycisk rezygnacji pod linkiem http://optout.ioam.de, kt贸ry ustawia plik cookie rezygnacji.聽Plik 鈥瀘pt-out鈥 dotycz膮cy sprzeciwu zostanie umieszczony w systemie informatycznym u偶ywanym przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.Je艣li pliki cookie w systemie danej osoby zostan膮 usuni臋te po odwo艂aniu, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, musi ponownie odwiedzi膰 ten link i ustawi膰 nowy plik cookie umo偶liwiaj膮cy rezygnacj臋.

Jednak ustawiaj膮c plik cookie rezygnacji, istnieje mo偶liwo艣膰, 偶e strony internetowe kontrolera mog膮 nie by膰 w pe艂ni wykorzystywane przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

Obowi膮zuj膮ce przepisy dotycz膮ce ochrony danych INFOnline mo偶na uzyska膰 pod adresem https://www.infonline.de/datenschutz/.

10. Polityka prywatno艣ci dotycz膮ca u偶ywania i u偶ywania Shariff

Kontroler zintegrowa艂 komponent Shariff na tej stronie.聽Komponent Shariff zapewnia przyciski medi贸w spo艂eczno艣ciowych, kt贸re s膮 zgodne z zasadami prywatno艣ci.聽Shariff zosta艂 opracowany dla niemieckiego magazynu komputerowego c’t i jest publikowany przez GitHub, Inc.

Tw贸rc膮 sk艂adnika jest GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Zazwyczaj rozwi膮zania przycisk贸w dostarczane przez sieci spo艂eczno艣ciowe przesy艂aj膮 ju偶 dane osobowe do odpowiedniej sieci spo艂eczno艣ciowej, gdy u偶ytkownik odwiedza stron臋 internetow膮, na kt贸rej zosta艂 zintegrowany przycisk medi贸w spo艂eczno艣ciowych. Korzystaj膮c z komponentu Shariff, dane osobowe s膮 przesy艂ane do sieci spo艂eczno艣ciowych tylko wtedy, gdy odwiedzaj膮cy stron臋 aktywnie aktywuje jeden z przycisk贸w medi贸w spo艂eczno艣ciowych. Wi臋cej informacji na temat komponentu Shariff mo偶na znale藕膰 w magazynie komputerowym c’t na stronie http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103. html. Korzystanie z komponentu Shariff ma na celu ochron臋 danych osobowych odwiedzaj膮cych nasz膮 stron臋 internetow膮, a jednocze艣nie umo偶liwia namzintegrowa膰 rozwi膮zanie przycisku dla sieci spo艂eczno艣ciowych na tej stronie.

Dodatkowe informacje i obowi膮zuj膮ca polityka prywatno艣ci GitHub mo偶na znale藕膰 na stronie https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

11. Polityka prywatno艣ci dotycz膮ca korzystania i korzystania z Twittera

Kontroler zintegrowa艂 komponenty Twittera na tej stronie.聽Twitter to wieloj臋zyczna, publicznie dost臋pna us艂uga mikroblogowania, w kt贸rej u偶ytkownicy mog膮 publikowa膰 i rozpowszechnia膰 tweety, kt贸re s膮 ograniczone do 280 znak贸w.聽Te kr贸tkie wiadomo艣ci s膮 dost臋pne dla ka偶dego, w tym dla subskrybent贸w spoza Twittera.聽Tweety s膮 r贸wnie偶 wy艣wietlane tak zwanym obserwatorom danego u偶ytkownika.聽Obserwuj膮cy to inni u偶ytkownicy Twittera, kt贸rzy 艣ledz膮 tweety u偶ytkownika.聽Twitter pozwala r贸wnie偶 zwraca膰 si臋 do szerokiego grona odbiorc贸w za pomoc膮 hashtag贸w, link贸w lub retweet贸w.

Firma operacyjna Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Za ka偶dym razem, gdy jedna z poszczeg贸lnych stron tej witryny, obs艂ugiwana przez kontroler i na kt贸rej jest zintegrowany komponent Twitter (przycisk Twitter), przegl膮darka internetowa w systemie informatycznym zainteresowanej osoby jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Twittera powoduje pobranie prezentacji odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Wi臋cej informacji na temat przycisk贸w Twittera mo偶na znale藕膰 na stronie https://about.twitter.com/en/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, kt贸ra konkretna podstrona naszej strony jest odwiedzana przez dan膮 osob臋. Celem integracji komponentu Twitter jestAby umo偶liwi膰 naszym u偶ytkownikom redystrybucj臋 tre艣ci tej strony, opublikowa膰 t臋 stron臋 w cyfrowym 艣wiecie i zwi臋kszy膰 liczb臋 odwiedzaj膮cych.

Je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jednocze艣nie zalogowana do Twittera, Twitter rozpoznaje podczas ka偶dej wizyty na naszej stronie przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, i przez ca艂y czas trwania ka偶dego pobytu na naszej stronie internetowej, kt贸ry konkretny d贸艂 naszej strony odwiedzi艂 dan膮 osob臋. Informacje te s膮 gromadzone za po艣rednictwem komponentu Twitter i przypisywane przez Twitter do konta Twitter danej osoby. Je艣li zainteresowana osoba aktywuje jeden z przycisk贸w Twittera zintegrowanych z nasz膮 stron膮 internetow膮, dane i informacje przesy艂ane z ni膮 s膮 przypisane do osobistego konta u偶ytkownika Twittera danej osoby i przechowywane i przetwarzane przez Twitter.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za po艣rednictwem komponentu Twitter, 偶e zainteresowana osoba odwiedzi艂a nasz膮 stron臋 internetow膮, je艣li dana osoba jednocze艣nie loguje si臋 do Twittera w czasie dost臋pu do naszej strony internetowej;聽odbywa si臋 to niezale偶nie od tego, czy dotkni臋ta osoba kliknie komponent Twittera, czy nie.聽Je艣li zainteresowany nie przeka偶e takiej informacji do Twittera, mo偶e ona uniemo偶liwi膰 transfer, wylogowuj膮c si臋 z konta na Twitterze przed zadzwonieniem na nasz膮 stron臋.

Obowi膮zuj膮ce zasady prywatno艣ci Twittera s膮 dost臋pne na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.

12. Polityka prywatno艣ci dotycz膮ca u偶ywania i korzystania z Xing

Kontroler ma zintegrowane komponenty Xing na tej stronie.聽Xing to internetowa sie膰 spo艂eczno艣ciowa, kt贸ra umo偶liwia u偶ytkownikom 艂膮czenie si臋 z istniej膮cymi kontaktami biznesowymi i nawi膮zywanie nowych kontakt贸w biznesowych.聽Poszczeg贸lni u偶ytkownicy mog膮 utworzy膰 profil osobisty w Xing.聽Firmy mog膮 na przyk艂ad tworzy膰 profile firm lub publikowa膰 oferty pracy w Xing.

Firm膮 operacyjn膮 Xing jest XING SE, Dammtorstra脽e 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za ka偶dym razem, gdy kontroler przywo艂uje jedn膮 z poszczeg贸lnych stron na tej stronie internetowej, na kt贸rej zosta艂 zintegrowany komponent Xing (wtyczka Xing), przegl膮darka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni Xing Komponent powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing Xing. Wi臋cej informacji na temat wtyczek Xing mo偶na znale藕膰 na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego Xing otrzymuje informacje o tym, kt贸ry konkretny d贸艂 naszej strony internetowej odwiedza osoba, kt贸rej dane dotycz膮.

Je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jednocze艣nie zalogowana do Xing, Xing rozpoznaje przy ka偶dej wizycie na naszej stronie internetowej osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, i przez ca艂y czas trwania ka偶dego pobytu na naszej stronie internetowej, kt贸ry konkretny sp贸d naszej strony odwiedzi艂 dan膮 osob臋. Informacje te s膮 gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Je艣li dana osoba aktywuje jeden z przycisk贸w Xing zintegrowanych z nasz膮 witryn膮, na przyk艂ad przycisk 鈥濽dost臋pnij鈥, Xing przypisuje te informacje do osobistego konta u偶ytkownika Xing danej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informacje z komponentu Xing, kt贸ry osoba, kt贸rej dane dotycz膮, odwiedzi艂a nasz膮 stron臋 internetow膮, je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jednocze艣nie zalogowana do Xing w momencie dost臋pu do naszej strony internetowej; dzieje si臋 tak niezale偶nie od tego, czy dotkni臋ta osoba kliknie komponent Xing. Je艣li taki transfer takich informacji do Xing nie jest po偶膮dany przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, mo偶e to uniemo偶liwi膰 transfer poprzez wylogowanie si臋 z konta Xing przed wywo艂aniem naszej strony internetowej.

Polityka prywatno艣ci Xing, dost臋pna pod adresem https://www.xing.com/privacy, zapewnia wgl膮d w zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Xing.聽Ponadto Xing opublikowa艂 informacje o ochronie prywatno艣ci dotycz膮ce przycisku udost臋pniania XING na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Polityka prywatno艣ci dotycz膮ca korzystania i korzystania z YouTube

Kontroler zintegrowa艂 komponenty YouTube na tej stronie.聽YouTube to internetowy portal wideo, kt贸ry umo偶liwia wydawcom wideo swobodne ogl膮danie klip贸w wideo i innych u偶ytkownik贸w w celu bezp艂atnego przegl膮dania, oceniania i komentowania.聽YouTube umo偶liwia publikowanie wszystkich rodzaj贸w film贸w, dzi臋ki czemu dost臋pne s膮 zar贸wno pe艂ne transmisje filmowe, jak i telewizyjne, ale tak偶e teledyski, zwiastuny lub filmy wideo tworzone przez u偶ytkownik贸w za po艣rednictwem portalu internetowego.

Firma operacyjna YouTube to Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Ka偶da wizyta na jednej ze stron tej witryny obs艂ugiwanej przez kontroler i zawieraj膮ca komponent YouTube (wideo YouTube) automatycznie powoduje, 偶e przegl膮darka internetowa systemu informatycznego podmiotu jest reprezentowana przez odpowiedni komponent YouTube pobra膰 ilustracj臋 odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Wi臋cej informacji na temat YouTube mo偶na znale藕膰 na stronie https://www.youtube.com/yt/about/en/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google b臋d膮 wiedzia艂y, kt贸ry konkretny punkt naszej witryny odwiedza dana osoba.

Je艣li osoba jest zalogowana do YouTube w tym samym czasie, YouTube rozpoznaje, dzwoni膮c na podstron臋 zawieraj膮c膮 film z YouTube, kt贸ry konkretny d贸艂 naszej strony odwiedza osoba dotkni臋ta problemem. Te informacje b臋d膮 zbierane przez YouTube i Google i powi膮zane z kontem YouTube danej osoby.

YouTube i Google zawsze b臋d膮 otrzymywa膰 informacje za po艣rednictwem komponentu YouTube, 偶e osoba, kt贸rej dane dotycz膮, odwiedzi艂a nasz膮 stron臋, je艣li osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jednocze艣nie zalogowana do YouTube w momencie dost臋pu do naszej witryny; dzieje si臋 tak niezale偶nie od tego, czy osoba kliknie film z YouTube, czy nie. Je艣li takie informacje nie maj膮 by膰 przekazywane do YouTube i Google przez osob臋 zainteresowan膮, mo偶e to uniemo偶liwi膰 wylogowanie si臋 z konta YouTube przed nawi膮zaniem po艂膮czenia z nasz膮 stron膮 internetow膮.

Polityka prywatno艣ci YouTube, dost臋pna pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identyfikuje zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez YouTube i Google.

14. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 lit.DS-GMO s艂u偶y naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w kt贸rych uzyskujemy zgod臋 na okre艣lony cel przetwarzania. Je艣li przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jak ma to miejsce na przyk艂ad w przypadku operacji przetwarzania niezb臋dnych do dostarczenia towar贸w lub 艣wiadczenia jakiejkolwiek innej us艂ugi lub 艣wiadczenia, przetwarzanie opiera si臋 na Art. 6 lit. b DS-GMO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, kt贸re s膮 niezb臋dne do przeprowadzenia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy, na przyk艂ad w przypadku zapyta艅 o nasze produkty lub us艂ugi. Czy nasza firma podlega obowi膮zkowi prawnemu, kt贸ry wymaga przetwarzania danych osobowych,Na przyk艂ad, aby wype艂ni膰 zobowi膮zania podatkowe, przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie art. c DS-GMO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych mo偶e by膰 wymagane w celu ochrony 偶ywotnych interes贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub innej osoby fizycznej. By艂oby tak na przyk艂ad, gdyby go艣膰 w naszym lokalu zosta艂 ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musia艂yby zosta膰 przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Nast臋pnie przetwarzanie by艂oby oparte na art. D DS GMO s膮 oparte.w celu ochrony 偶ywotnych interes贸w osoby dotkni臋tej chorob膮 lub innej osoby fizycznej. By艂oby tak na przyk艂ad, gdyby go艣膰 w naszym lokalu zosta艂 ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musia艂yby zosta膰 przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Nast臋pnie przetwarzanie by艂oby oparte na art. D DS GMO s膮 oparte.w celu ochrony 偶ywotnych interes贸w osoby dotkni臋tej chorob膮 lub innej osoby fizycznej. By艂oby tak na przyk艂ad, gdyby go艣膰 w naszym lokalu zosta艂 ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musia艂yby zosta膰 przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Nast臋pnie przetwarzanie by艂oby oparte na art. D DS GMO s膮 oparte.Nast臋pnie przetwarzanie by艂oby oparte na art. D DS GMO s膮 oparte.Nast臋pnie przetwarzanie by艂oby oparte na art. D DS GMO s膮 oparte.
Ostatecznie operacje przetwarzania mog膮 opiera膰 si臋 na art.聽Oparte s膮 na GMO DS.聽Operacje przetwarzania, kt贸re nie s膮 obj臋te 偶adn膮 z powy偶szych podstaw prawnych, opieraj膮 si臋 na tej podstawie prawnej, je艣li przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interes贸w naszej firmy lub strony trzeciej, chyba 偶e interesy, prawa podstawowe i podstawowe wolno艣ci danej osoby przewa偶aj膮.聽Takie operacje przetwarzania s膮 szczeg贸lnie dozwolone, poniewa偶 zosta艂y one wyra藕nie wymienione przez prawodawc臋 europejskiego.聽W tym wzgl臋dzie uzna艂, 偶e mo偶na za艂o偶y膰 uzasadniony interes, je偶eli podmiotem danych jest klient administratora (motyw 47, drugie zdanie, DS-BER).

15. Kwalifikuj膮ce si臋 interesy w przetwarzaniu prowadzonym przez administratora lub osob臋 trzeci膮

Czy przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 lit.聽f DS-GMO to nasz uzasadniony interes w prowadzeniu naszej dzia艂alno艣ci z korzy艣ci膮 dla wszystkich naszych pracownik贸w i naszych akcjonariuszy.

16. Czas trwania przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania.聽Po up艂ywie terminu odpowiednie dane b臋d膮 rutynowo usuwane, je艣li nie b臋d膮 ju偶 musia艂y wype艂nia膰 umowy lub inicjowa膰 umowy.

17. Przepisy prawne lub umowne dotycz膮ce dostarczania danych osobowych;聽Konieczno艣膰 zawarcia umowy;聽Obowi膮zek osoby, kt贸rej dane dotycz膮, do podania danych osobowych;聽mo偶liwe konsekwencje braku 艣wiadczenia

Wyja艣niamy, 偶e podanie danych osobowych jest cz臋艣ciowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub mo偶e r贸wnie偶 wynika膰 z postanowie艅 umownych (np. Informacji o umawiaj膮cej si臋 stronie).聽
Od czasu do czasu mo偶e by膰 konieczne zawarcie umowy, 偶e osoba, kt贸rej dane dotycz膮, przekazuje nam dane osobowe, kt贸re nast臋pnie musz膮 by膰 przez nas przetwarzane. Na przyk艂ad osoba, kt贸rej dane dotycz膮, musi poda膰 nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z ni膮 umow臋. Brak podania danych osobowych oznacza艂by, 偶e umowa z zainteresowan膮 osob膮 nie mog艂aby zosta膰 zamkni臋ta.
Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych przez zainteresowan膮 osob臋 zainteresowana musi skontaktowa膰 si臋 z jednym z naszych pracownik贸w.聽Nasz pracownik poinformuje osob臋 indywidualnie w ka偶dym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umow臋 lub wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowi膮zek podania danych osobowych, a co wynika艂oby z braku podania danych osobowych.

18. istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy si臋 od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsza polityka prywatno艣ci zosta艂a udost臋pniona przez Generatora聽Polityki聽Prywatno艣ci DGD Deutsche Gesellschaft f眉r Datenschutz GmbH, dzia艂aj膮cego jako聽Zewn臋trzny聽Urz臋dnik ds.聽Prywatno艣ci Schwaben聽, we wsp贸艂pracy ze聽zwolennikami ochrony prywatno艣ci firmy prawniczej WILDE BEUGER SOLMECKE |聽Stworzeni prawnicy聽.